art

Kilka tygodni temu, podczas gdy m??j pusty ??o???dek zacz??? dawa? si? we znaki, postanowi??em zahaczy? o przydro??n? restauracj? McDonald's. Wchodz? do ??rodka, ustawiam si? przy kasie i sk??adam zam??wienie. Wyb??r pad?? na McWRAP Ž ORIENTALNY Z WO?OWIN? w zestawie z frytkami i napojem. P??ac? i po kr??tkim czasie (jak na fast-foody przysta??o), odbieram sw??j posi??ek i lokuj? si? przy pierwszym lepszym, wolnym stoliku. O ile z frytkami i napojem wszystko by??o w porz?dku, o tyle je??li chodzi o Wrapa, tego samego powiedzie? nie mog?. Ot???? podczas konsumowania go, w pewnym momencie, w moich ustach rozleg?? si? g??uchy, chrupi?cy d??wi?k...


"O kur**, moje z?by!" - by??a to pierwsza my??l, kt??ra w tym bolesnym momencie, przysz??a mi do g??owy. Na szcz???cie z?by, jakim?? cudem wysz??y z tego w ca??o??ci, jednak wyci?gaj?c sprawc? mojego zaniepokojenia z ust, ujrza??em to:Przygl?daj?c si? dziwnemu znalezisku, zbada??em je dok??adnie. Jego struktura by??a twarda jak kamie??, a powierzchnia, mimo ??e na zdj?ciu wygl?da na g??adk?, by??a chropowata. Ostre kszta??ty powodowa??y, ??e bez problemu mo??na by??o tym ci?? papierow? podk??adk? z plastikowych tac McDonald's. Pozosta??o jedno zasadnicze pytanie - CO TO JEST?


Tajemniczy przedmiot sfotografowa??em, a po powrocie do domu, spraw? opisa??em na oficjalnym profilu McDonald's, na Facebooku. Tam otrzyma??em link do specjalnego formularza, kt??ry ochoczo wype??ni??em, do???czaj?c te?? zdj?cia. Min???o kilka dni i na mojej skrzynce mailowej pojawi??a si? odpowied??:... Oczywi??cie zaistnia??a sytuacja w ??adnym wypadku nie powinna mie? miejsca w lokalu dzia??aj?cym pod szyldem McDonald??s, dlatego te?? o ca??ej sprawie zosta?? poinformowany dostawca mi?sa drobiowego.

Wszelki chrz?stki, kt??re s? elementem ???cz?cym piersi z kurczaka powinny by? w 100% eliminowane.

...

W imieniu firmy pozostaje mi przeprosi? za to przykre zdarzenie, chcia??abym r??wnie?? zaproponowa? Panu wys??anie zaproszenie do naszej restauracji z kt??rego b?dzie m??g?? Pan skorzysta? w dowolnym lokalu na terenie Polski.Wszystko w porz?dku - przeprosiny przyjmuj?, jednak dziwi mnie pewien fakt. "Dostawca mi?sa drobiowego"? "piersi z kurczaka"?? Przecie?? to by?? McWRAP Ž ORIENTALNY Z WO?OWIN?! Dobra, nie wnikam...


Jak dobrze wiecie, lubi? walczy? o swoje, dlatego z zaproszenia, o kt??rym mowa by??a w mailu od McDonald's, postanowi??em skorzysta?. W odpowiedzi, przes??a??em im adres zamieszkania. Po kilku dniach, listonosz przyni??s?? mi priorytetowy list polecony, w kt??rym znajdowa??y si? 3 BONY, o ???cznej warto??ci 30 z??otych. Z bon??w mog? skorzysta? w dowolnej restauracji.


Osobi??cie, ta ilo??? kupon??w w zupe??no??ci mi wystarcza, aby przyj??? do "Maka" i porz?dnie si? naje???, dlatego mimo, ??e bon??w w kopercie mog??o znale??? si? wi?cej, i tak jestem pozytywnie zaskoczony fina??em ca??ej tej sytuacji. Wiem jedno - Wrapa z wo??owin? ju?? nie zam??wi?...
A Wy? Jak to oceniacie?

??ywno???

4 komentarzy do "Ma??a przygoda z McDonald's":

 1. hemoglobalny :/

  27 Dec 14 11:45

  ... z "wo??owin?" ^^ pad??em...

 1. tamtomasz

  12 Dec 14 13:35

  @Dr??b: gdybym rzeczywi??cie skruszy?? sobie na tym z?by, te 30 z?? z pewno??ci? by mnie nie zadowoli??o. ; )

 1. Dr??b

  12 Dec 14 13:21

  Amerykanin wzi???by 100000$, a Ty zadowoli??e?? si? 30z??:) I kto tu jest drobiem?

 1. Pauloo

  12 Dec 14 13:05

  te?? par? razy zdarzy??o mi si? znale??? w mi?sie z cheesburgera chrz?stki wi?ksze i mniejsze. Ale nie wiedzia??em ??e mog? tak zrobi? i dosta? bony w ramach odszkodowania :P

Czuj się wyróżniony, pozostawiając tu komentarz

 1. kod z obrazka