art

Tu?? po premierze tytu??owego produktu Apple, m??j szanowny kolega postanowi?? porzuci? swoj? wys??u??on? ??cztery esk?? na rzecz nowego, mieni?cego si? z??otem iPhona 5S. Pewnie ze wzgl?du na to, ??e nie mam najbogatszych znajomych na tej planecie, nie znam osoby, kt??ra by??aby w stanie za telefon naraz wy??o??y? 3 tysi?ce polskich z??otych. Dlatego te??, ??w kolega, smartfona zaprojektowanego w Kalifornii, wzi??? w abonamencie, w Orange. Rado??? z telefonu nie zna??a granic, lecz tylko do pewnego momentu. Bartek bowiem zauwa??y??, ??e jego iPhone jest ??le spasowany i pod delikatnym naciskiem g??rnego prawego rogu, wydawa?? nienaturalne trzaski. Twierdz?c, ??e w produkcie klasy premium, takie zjawiska nie maj? prawa wyst?powa?, wys??a?? go wraz z dowodem zakupu do autoryzowanego serwisu - Regenresis.

Po tygodniu, dosta??em od Bartka SMS, o pozytywnie nacechowanej tre??ci - ??Mam nowego ajfona!?. Rzeczywi??cie ?? otrzyma?? zupe??nie nowy egzemplarz. Co prawda bez ??adnego pude??ka, zapakowanego jedynie w foli? b?belkow?, ale dosta??. Niestety czas uciechy z nowej zdobyczy, r??wnie?? nie trwa?? zbyt d??ugo. Po paru chwilach u??ytkowania, okaza??o si?, ??e na ekranie iPhona znajduj? si? uszkodzone piksele (ang. bad pixels), a po paru dniach, ??e ??wiat??o z wy??wietlacza dostaje si? pod obudow? do czujnika pomiaru ??wiat??a. Defekt ten, skutecznie uniemo??liwia cho?by funkcj? dopasowania jasno??ci wy??wietlacza. Wyobra??cie sobie niezadowolenie Bartka, kt??ry natychmiast u??wiadomi?? sobie, ??e zn??w na jaki?? czas b?dzie musia?? si? po??egna? ze swoim nowym telefonem, wysy??aj?c go z tytu??u gwarancji. Jakby tego by??o ma??o, w??a??nie tutaj zacz???y si? najwi?ksze schody...

Po kilkudniowym wyczekiwaniu i maltretowaniu zak??adki ??Sprawd?? stan naprawy? na stronie Regenersis, Bartek otrzyma?? przesy??k?, kt??ra zawiera??a... UWAGA! Dok??adnie ten sam egzemplarz iPhona, kt??ry im wys??a??, oraz raport - ??Nie znaleziono usterki?. Stoj?c na skraju wkurwienia i bezsilno??ci, zadzwoni?? na infolini? serwisu, w celu wyja??nienia zaistnia??ej sytuacji. Dowiedzia?? si?, ??e ich technik nie znalaz?? ??adnego problemu. Wspomnia??em, ??e pan w czasie rozmowy, sam gubi?? si? odno??nie wymaganej ilo??ci uszkodzonych pikseli, aby uzna? gwarancj?? Stan???o na jednym... Po kr??tkiej rozkminie, doszli??my do wniosku, ??e pomocy poszukamy u samego producenta (na infolinii Apple). Ten odprawi?? nas jednak z przys??owiowym kwitkiem, t??umacz?c, ??e umowa o zakup telefonu zosta??a zawi?zana z Orange, a nie z Apple. No c????... Po kilku (w wi?kszo??ci nieudanych) telefonach do Orange, kt??re zwala??o win? na Regenersis i zdawa??o si? mie? w doopie problem swojego abonenta, Poszkodowany wzi??? sprawy w swoje r?ce i przygotowa?? telefon do ponownej wysy??ki, do Warszawskiego Regenersis. Tym razem, do???czy?? jednak list, w kt??rym naszkicowa?? ogromnego iPhona i krwistoczerwonym mazakiem dorysowa?? kropki, kt??re symbolizowa??y po??o??enie bad pixeli.


Min???o kilka kolejnych dni i... uda??o si?! Artystyczne umiej?tno??ci Bartka, powali??y Regenersis, kt??re zdecydowa??o si? przys??a? kolejne, zupe??nie nowe urz?dzenie! Szkoda tylko, ??e na ??rodku ekranu nowego iPhona, stoi dostojnie okaza??y, rzucaj?cy si? w oczy, czarny, martwy piksel... Primaaprilisowy ??art? Przyznajcie sami - s??aby... :))

3 kolejne egzemplarze flagowca i ka??dy z nich z fabryczn? wad?? Kolega Bart??omiej p??ki co odpu??ci?? dalsz? walk?. Postanowi?? zregenerowa? swoje zszargane nerwy, przygotowuj?c si? na kolejn? batali?. Niekompetencja Regenersis i Orange nikogo nie dziwi, ale dla mnie teraz ??jako??? premium produkt??w Apple?, to zwyczajny oksymoron.

gad??ety

7 komentarzy do " iPhone 5S i Regenersis w tle...":

 1. lol

  25 Sep 14 20:26

  nie mo??esz opierdoli? tima cooka na twisterze? albo apple i orange na fejsie w jednym wpisie? powinni zareagowa?...przedstaw im dokumenty i zdj?cia

 1. Orange Ekspert

  30 Apr 14 00:25

  @Igiel: W zale??no??ci od tego czy oddajesz urz?dzenie w ramach gwarancji czy te?? w ramach niezgodno??ci towaru z umow? przys??uguj? Ci inne uprawnienia. Wi?cej na ten temat przeczytasz tutaj http://www.orange.pl/prawa_klienta_B2C.phtml.

 1. Igiel

  23 Apr 14 17:56

  \"Orange Ekspert (...) Je??li problem nadal wyst?puje to sugerujemy ponowne oddanie urz?dzenia do naprawy. (...) HA HA HA... A jak ja kupilam przez internet w Orange jakis tam tel mniejsza z tym jaki to tez byl wadliwy, chyba z 4 razy bylam w serwisie w sprawie softa az w koncu dowiedzialam sie ze.... \'Koszt naprawy telefonu jest proporcjonalny z kosztem kupna nowego\' . Znajomi m??wi? ze przez neta cz?sto przysy??aj? wadliwe. No ale ile mo??na odsy??ac do serwisu?! Kpicie sobie z WIELOLETNICH klient??w. Dlatego jestem teraz w Heyah.

 1. Orange Ekspert

  18 Apr 14 11:51

  Przykro nam z powodu zaistnia??ej sytuacji. Napraw? urz?dze?? zajmuj? si? autoryzowane serwisy. Je??li problem nadal wyst?puje to sugerujemy ponowne oddanie urz?dzenia do naprawy. Mamy nadzieje, ??e tym razem telefon wr??ci w pe??ni sprawny.

 1. Adam

  14 Apr 14 01:11

  Apple na pewno jedno urz?dzenie z wad? fabryczn?. Pozosta??e dwa dopu??ci??o Regenesis.

 1. tamtomasz

  13 Apr 14 23:52

  @Adam: Jednak przyznaj, ??e Apple r??wnie?? po cz???ci jest winne, bo dopuszcza do sprzeda??y tak poka??n? ilo??? urz?dze?? z wadami fabrycznymi.

 1. Adam

  13 Apr 14 11:54

  To nie wina Apple tylko serwisu. O ile w pierwszym przypadku faktycznie mog??a to by? wina producenta, o tyle w kolejnych to wina tylko i wy???cznie serwisu, kt??ry wysy??a wadliwe telefony. Nie zdziwi??bym si? gdyby te rzekomo \"nowe\" iPhony by??y po regeneracji.

Czuj się wyróżniony, pozostawiając tu komentarz

 1. kod z obrazka