art

Ostatnio w Polsce, w zaskakuj?cym tempie ro??nie popularno??? cydru. W zesz??ym roku, po raz pierwszy mia??em okazj? zasmakowa? w tym delikatnym, aromatycznym, niezbyt mocnym trunku. Jeszcze wtedy nie ??ni??o mi si? nawet, ??e zaczn? pr??bowa? si?? we w??asnej produkcji. W tym roku, przysz??o mi zdegustowa? wi?kszo??? dost?pnych na polskim rynku cydr??w, dlatego mam niejako co?? w tej kwestii do powiedzenia. Ot???? najbardziej zaskakuje mnie cena, jak? za sfermentowany sok jab??kowy, przychodzi nam zap??aci?. Dobrej jako??ci cydr, kosztuje ??rednio 5 z??otych. Dodatkowo, cz?sto podawane s? one w niezbyt ekonomicznych butelkach, o pojemno??ci 330 ml. Troch? ??dzierstwo - w ko??cu pomy??la??em i postanowi??em, ??e ju?? ??aden producent cydru si? na mnie nie wzbogaci i zaczn? p?dzi? w??asny!


No, mo??e nie do ko??ca taki w??asny. Na pierwszy raz, upro??ci??em sobie ca??y proces i stuprocentowy sok, pozyska??em z... dyskontu. Kupi??em 3 litrowy karton, z eleganckim kranikiem. Przela??em wszystko do wypo??yczonego od znajomego g?siora (b?d?? je??li wolisz - balona) i dola??em uwodnione dro??d??e. Doda??em tak??e po??ywk?, kt??r? jak si? w dniu butelkowania okaza??o, wspomniane dro??d??e ch?tnie skonsumowa??y, wraz z zawartymi w soku cukrami, nadaj?c przy tym nastawowi alkoholow? warto???. Ca??o??? sta??a w do??? ch??odnej (~15 °C) piwnicy i fermentowa??a, o czym ??wiadczy??o bulgotanie wody w rurce fermentacyjnej, zamontowanej szczelnie na g??rze zbiornika. Po 5 dniach, bulgotanie gazu usta??o, a piana znikn???a, co ??wiadczy??o o wyczerpaniu si? po??ywienia dla dro??d??y. Jednym s??owem - proces zako??czony (no dobra, w dw??ch s??owach)! Ale czy udany? Tak! O tym przekona??em si? po otwarciu g?siora i delikatnym zbli??eniu nosa do szyjki. Poczu??em przyjemny, winny, jab??kowy aromat. Na mojej twarzy automatycznie pojawi?? si? dumny u??miech. ( ?° ??? ?°)

U??ywaj?c zakupionego w???yka, przela??em ostro??nie zawarto??? balona do czystej, szklanej misy, nie napowietrzaj?c przy tym zbytnio zawarto??ci i uwa??aj?c na zgromadzony na dnie osad ze zdech??ych dro??d??y. Zapowietrzy??em si? za to ja - tworz?c podci??nienie w w???u, za pomoc? p??uc. :P Posmakowa??em przy tym swojego tworu, kt??ry chc?c nie chc?c, przy zaci?ganiu si?, wlatywa?? mi cz?sto do ust.


Kurcz?, dobre! - powiedzia??emNie zastanawiaj?c si? d??ugo, rozla??em cydr do czterech butelek (0,7l), kt??re wcze??niej zasypa??em p??ask? ??y??eczk? cukru. Butelki solidnie zatka??em korkiem i cydr ponownie wyl?dowa?? w piwnicy, gdzie sp?dzi przynajmniej tydzie??. W tym czasie, dro??d??e powinny strawi? wsypan? sacharoz? i zamieni? j? w gaz (dwutlenek w?gla), kt??ry nada cydrowi subtelny, musuj?cy charakter. No chyba ??e przesadzi??em i cydr wyleci w powietrze!


Ma??y kosztorys:

 • sok jab??kowy 100% (3l) - 14 z??,
 • dro??d??e i po??ywka ~ 10 z??,
 • 4 butelki 0,7l - 10 z??,
 • korki (10 sztuk) - 10 z??,
 • w???yk - 9 z??,

SUMA - 53 z?? (nie wliczy??em koszt??w g?siora i rurki fermentacyjnej)

Czego si? spodziewam? P????wytrawnego, lekko kwaskowatego, orze??wiaj?cego i aromatycznego trunku, z zawarto??ci? alkoholu w granicach 5,5%. Jednym s??owem - napitku idealnego na sezonowe, s??oneczne i upalne dni. ;)

Czy moje wysublimowane oczekiwania si? spe??ni?? Czy pokusz? si? o bardziej masow? produkcj?? Trzymajcie kciuki i ??led??cie ten wpis, bo gdy tylko "rozkorkuj?" pierwsz? butelk?, opisz? tu wynik ca??ego przedsi?wzi?cia! Przy okazji zach?cam do w??asnego eksperymentowania, bo zabawa przy tym jest naprawd? przednia i ??atwo si? w to wkr?ci?!
Pytania? Sugestie? Zapraszam do komentarzy!

??ywno???

1 komentarzy do "Robimy cydr!":

 1. tamtomasz

  03 Jun 14 14:37

  Jedna z butelek, z nadmiaru gazu wyplu??a korek! Zamkn???em j? z powrotem ale nie wiem czy jeszcze co?? z tego b?dzie... : P

Czuj się wyróżniony, pozostawiając tu komentarz

 1. kod z obrazka